DataLife Engine / 6736 sayılı kanun(Torba Yasa)‏

6736 sayılı kanun(Torba Yasa)‏

İŞLETMELERDE MALİ MİLAT İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31/10/2016

 

 

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen   6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  ilişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanmış  ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine kanuna istinaden 1 No.lu Genel Tebliğ  23/08/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun ve uygulamalarıyla  ilgili Rize  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI odamız organizasyonu ile 3 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 13.00 de Rize Ticaret Borsası Konferans Salonunda eğitim semineri düzenleyeceklerini belirterek kanun ve uygulamaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu. ÇAKMAKÇI, bu kanunun  dört ana başlık halinde incelenmesi gerekmektedir dedi. Bunlar;

- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların, SGK Kurumu prim borçları  ve oda alacaklarının  yapılandırılması,

-Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa ve stok affı)

-Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslardır.(Varlık Barışı)  

  Mükelleflerin ve işverenlerin her ne sebeple olursan olsun vergi dairelerine  ve SGK kurumuna ödenmemiş borçları  olabilmektedir. Süresinde ödenmeyen kamu borçlarının gecikme faizlerinin  yüksek olduğu aşikardır.   Mükelleflerin vergi dairelerine, SGK kurumuna, belediyeler ve odalara olan vergi, prim, idari para cezası, gümrük vergisi, emlak vergisi gibi vadesi 30/06/2016 tarihinden önce  olan bütün borçları yeniden yapılandırılarak 6,9,12 yada 18 eşit taksitlerle ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırmada vergi ve prim borçları asıllarında herhangi bir indirim söz konusunu değildir. Ancak gecikme zamları ve gecikme faizleri  silinerek, bunların yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanmaktadır. Bu durumda  mükellefler ciddi bir gecikme bedelinden kurtulmuş olacaktır. Başvuruların en geç 31/10/2016 tarihine kadar ilgili kuruma yapılması gerekmektedir. Taksit  ödemeleri  iki ayda bir yapılacaktır. Vergi Borçları ödemelerinin  ilk taksiti  30/11/2016,  SGK borçlarının  ise 31/12/2016 dir.

Başkan ÇAKMAKÇI , Mükellefler ilk iki taksiti tam ve zamanında ödemek zorundadırlar. İlk iki taksiti süresinde ve tam ödememeleri ya da eksik ödemeleri, yine  bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresinde ve tam olarak  ödememeleri  halinde Yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir  dedi.

Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle mücadele için birçok önlemler alınmaktaysa da maalesef yine de kayıt dışı işlemler yapılmaktadır. Kayıt dışı işlemlerden yada farklı uygulamalardan kaynaklanan vergi matrahlarının eksik beyan edildiğini görmekteyiz.  Bu nedenle yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerimiz ciddi vergi ve cezalarla karşılaşmaktadırlar. Kanunun 2.bölümünde 2011-2012-2013-2014-2015 yılları için 31/10/2016 tarihine kadar Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gelir (stopaj) Kurumlar (Stopaj) yönünden matrah artırımında bulunmaları halinde bu mükelleflere matrah artırımı yaptığı  dönemlere ait vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.  Uygulamadan kira geliri  elde edenler ve basit usul mükelleflerde faydalanabilecektir. Matrah artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti Kasım 2016 da başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde  6-12-18  eşit taksitle ödenebilecektir.  Matrah Artırımı yapacak mükelleflerin yukarıdaki vergi türlerinde hesaplanacak matrahın her işletme için farlılık arz etmesi nedeniyle  mükelleflerin Mali Müşavirlerine hesaplamanın yaptırılması  gerekmektedir. 

Başkan ÇAKMAKÇI açıklamalarına şöyle devam etti;

Kanun ile kayıt dışı işlemlerden ya da işletme ortağının işletmeye ödünç para verme veya alma işlemlerinden kaynaklanan, ,işletmenin kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların fiili duruma getirilmesi imkanı sağlanmıştır. Fazla olan kasa mevcudu ve alacağın toplamı üzerinden % 3 oranındaki vergiyi 30/11/2016 tarihinde kadar beyan edip ödeyebileceklerdir. Bu maddeden sadece Kurumlar Vergisi Mükellefleri faydalanabilecektir.

İşletmede fiilen olan ancak, kayıtlarda yer almayan emtia, demirbaş ,makine ve teçhizat için mükellefin kendisi veya  ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden  hazırlayacakları listelerle 30/11/2016 tarihinde kadar vergi dairelerine başvurarak  toplam tutarın % 10 unu vergi olarak aynı tarihe kadar ödeyenler  bu emtia ve demirbaşları kayıt altına almış  olacaklardır. Emtia için ödedikleri  vergiyi KDV beyannamesinde indirim konusu yapabileceklerdir. Yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan yani satışı yapılıp belgesi düzenlenmeyen emtialar için toplu fatura düzenleme imkanı getirilmiş, düzenlenecek bu faturada hesaplanan KDV 30/11/2016 tarihine kadar beyan edilip,  üç eşit taksitin ilkinin  aynı tarihte ödenmesi gerekmektedir. Bu  hüküm eczaneler için de geçerli  olup,  vergi oranı % 4 dür.

Yine, kanunun varlık barışı bölümünde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarını  serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

6736 Sayılı Kanun  ve 1 no.lu Genel Tebliğde  bahsi geçen konularla ilgili bir çok ayrıntı mevcuttur. Ayrıntılarla ilgili mükelleflerimizin beyan sürelerini geçirmeden öncelikle muhasebe işlemlerini takip eden meslek mensuplarımızla işletmelerinin durumlarını istişare ederek  kanundan faydalanmalarını uygun görüyoruz.  Bu Kanunun İşletmelerimiz için, vergi için , muhasebe yanında bilgi için muhasebeye önemli bir katkı sunacağını umut ediyoruz.  Borçların bir ödeme takvimine bağlanması ile işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının fiili durumu göstermesi adına milat olarak kabul ettiğimiz  6736 Sayılı Kanun düzenleyicilerine meslek mensubu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Mükelleflerimize bol kazançlar diliyor,  kanunun uygulanmasında emek sarf edecek kamu görevlilerine ve meslek mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

31-08-2016, 15:17
Geri dön