Silahla Havaya ve Çevreye Ateş Edenlere Af Yok


Rize’de düğün, nişan, eğlence gibi organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ve çevreye ateş açanlar hakkında, vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumak adına işlem yapılacağı bildirildi.


 

Rize Valiliği’nden "Emre Aykırı Davranışlar" konulu genel emir duyurusu yayınlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği, bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı ve vatandaşların yaralandığına dair görüntülerin sosyal medyada ve basın yayın organlarının haberlerinde yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Rize Valiliği'nce kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallelerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olayların meydana gelmemesine yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arzettiğine vurgu yapıldı.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla, düğün, nişan, eğlence gibi organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; ‘Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.’
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.’,
Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; ‘Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …’ hükümleri bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun kapsamında ateşli silahların kullanıma yönelik kurallara uymayanlar hakkında cezai kovuşturma ve adli cezaların verilmesinin de mümkün olacağının belirtildiği açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde havaya ve çevreye ateş edenler hakkında uygulanacak eylemler şöyle sıralandı: “Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 cm ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örnekleri www.illeridaresi.gov.tr adresinden temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.”
Yapılan açıklamada havaya ateş açılması durumunda gerçekleştirilecek eylemlere yönelik dikkat göstermeyen kişiler hakkında durumlarına uyan adli ve idari işlemlerin derhal uygulanacağı kaydedildi

Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın